Wednesday, March 4, 2009

Random Chinese notes afore I forget...

  • Niao bu lei, lei bu niao.

  • Pa bu jiang, jiang bu pa.

  • Zhe ke zhe, feichang ruan. Zhe ke zhe, feichang ying.
  • No comments: